Na pajštúnskom brale nie je len všeobecne známy hrad. Na obrázku je znázornený zemný fortifikačný systém, ktorý je zrejme starší ako strelné zbrane, pretože priekopa je z vonkajšej strany hradby. Na fotografii vpravo hore je súčasný vzhľad jeho zbytkov. Fotografia je snímaná v smere šipky po zbytku hradby, ktorá nadväzuje na skalné bralá.

Sú dve hypotézy pôvodu: 1) ide o pomocný obranný systém pri hrade Pajštún krátkodobe slúžiaci pre poddaných v čase nejakého útoku. 2) sú to pozostatky tzv. Stupavského hradu, ktorý je opisovaný ako rozsiahly drevozemný hrad - predchodca Pajštúna - a nebol dodnes oficiálne lokalizovaný.

Systém znovuobjavil na Vianoce roku 2003 a zameral v roku 2004 autor tejto stránky.


V roku 2020 som dostal informáciu o dostupnosti snímok oblasti Pajštúna zhotovených technológiou LIDAR, ktoré potvrdzujú a upresňujú pôvodný prieskum. Pôvodné zameranie bolo robené len pomocou kompasu a krokovania.